Portfolio Selection – Roma, 31 gennaio – 1 febbraio 2020